Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Podstawowym aktem prawnym regulującym sposoby przyjmowania i załatwiania spraw przez organ administracji publicznej jakim jest Biuro Nasiennictwa Leśnego jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, zm. Dz. U. z 2001r. Nr 49, poz. 509, Dz. U. z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 169, poz. 1387), jak również instrukcja kancelaryjna, której obowiązek sporządzenia wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j.: Dz.U. z 2002 r. Nr 172, poz. 1396 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz.U. Nr 167, poz. 1375).

 

Elektroniczna skrzynka podawcza (ESP) Biura Nasiennictwa Leśnego (BNL)

- w celu złożenia pisma konieczne jest posiadanie konta na platformie ePUAP. ESP BNL oparta jest na automatycznie nadanym przez MSWiA wzorze, dlatego po kliknięciu na link, należy wcisnąć przycisk "przejdź do formularza" zalogować się na ePUAP i wybrać adresata pisma (wpisać w odpowiednie okienko wyboru Biuro Nasiennictwa Leśnego).

 

 


 

 

Sprawy rozpatrywane w poszczególnych komórkach organizacyjnych Biura Nasiennictwa Leśnego

Wydziały merytoryczne Biura Nasiennictwa Leśnego podlegają bezpośrednio Zastępcy Dyrektora Biura.

 

Wydział Rejestru Leśnego Materiału Podstawowego

  • rejestracja, odmowa rejestracji oraz wykreślenie z Krajowego Rejestru Leśnego Materiału Podstawowego - następuje w drodze decyzji administracyjnej
  • wydawanie uwierzytelnionych wyciągów i odpisów z Krajowego Rejestru Leśnego Materiału Podstawowego

Wydział Obrotu Leśnym Materiałem Rozmnożeniowym

  • rejestracja, odmowa rejestracji oraz wykreślenie z Rejestru Dostawców Leśnego Materiału Rozmnożeniowego - następuje w drodze decyzji administracyjnej
  • przyjmowanie zgłoszenia planowanego terminu pozyskania leśnego materiału rozmnożeniowego
  • wydanie, odmowa wydania świadectwa pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego - następuje w drodze decyzji administracyjnej
  • wydawanie uwierzytelnionych wyciągów i odpisów z Rejestru wydanych świadectw pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego
  • udział w mieszaniu leśnego materiału rozmnożeniowego
  • udzielanie zgody na wprowadzenie do obrotu na terytorium RP jednostek nasiennych niespełniających wymagań określonych w ustawie o leśnym materiale rozmnożeniowym z dnia 7 czerwca 2001 roku (Dz. U z 2001 roku, Nr 73, poz. 761), które nie są przeznaczone dla celów leśnych
  • wydawanie pozwolenia na przywóz leśnego materiału rozmnożeniowego z terenu państw niebędących członkami Unii Europejskiej