Dane osobowe - RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Nasiennictwa Leśnego z siedzibą w Warszawie 02-528, przy ul. Rakowieckiej 30, tel. 22 646 28 64, e-mail: bnl@bnl.gov.pl

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się z Inspektorem Danych osobowych:
a) listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Biura Nasiennictwa Leśnego,
ul. Rakowiecka 30, 02-528 Warszawa.
b) poprzez e-mail: IOD@bnl.gov.pl

 

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
a) obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych,
b) zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
c) umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub działań na żądanie osoby, dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
d) zgody na przetwarzanie danych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Dane osobowe mogą zostać udostępnione:
a) upoważnionym pracownikom Biura Nasiennictwa Leśnego w zakresie niezbędnym do wykonania określonego zadania lub celu,
b) podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisu prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną,
c) podmiotom z którymi Biuro Nasiennictwa Leśnego zawarło stosowną umowę w szczególności operatorzy pocztowi, banki, itp (tylko w zakresie niezbędnym do Państwa obsługi).

Dane będą przechowywane do chwili realizacji zadania lub celu, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.). Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa. Dane osobowe nie są przetwarzane przez nas w sposób zautomatyzowany oraz nie są poddawane profilowaniu.

Posiadają Państwo prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
c) żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
d) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu,
f) przenoszenia swoich danych osobowych,
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe Informacje dostępne na stronie https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt,
h) wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.